Privacybeleid

Verantwoordelijke voor de verwerking : INFINIA D’HONDT & PARTNERS (hierna de MAKELAAR) waarvan de contactgegevens zijn vermeld in het gedeelte CONTACT van onze website (hierna de Site). Wij verbinden ons ertoe de privacy van de mensen die wij in het kader van onze activiteiten ontmoeten te respecteren in overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (GDPR).

Dit Privacybeleid (hierna het Beleid) beschrijft hoe we de Persoonsgegevens die we verzamelen uit formulieren, websiteregistratie, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie met u beheren. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacy is belangrijk voor ons en wij doen ons uiterste best om zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wetgeving met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Door dit beleid te aanvaarden, gebruik te maken van onze diensten, u te registreren voor een evenement of op een andere manier uw persoonsgegevens te verstrekken, erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden van het beleid en met de verwerking en overdracht van persoonsgegevens die in overeenstemming met het beleid zullen worden uitgevoerd.
De persoonlijke gegevens die we verzamelen in de loop van onze samenwerking zijn :

 • Persoonlijke gegevens: naam, adres, e-mail, telefoonnummers, geslacht, burgerlijke staat, familiegegevens, geboortedatum en -plaats, werkgever, functietitel en werkervaring, relatie met de verzekerde, begunstigde of aanvrager.
 • Identificatiegegevens: nationaal identificatienummer, identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer.
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, inkomsten en andere financiële informatie. Informatie over het verzekerde risico die persoonsgegevens kan bevatten en alleen kan omvatten, voor zover dit passend is voor het verzekerde risico
 • Medische gegevens: huidige of vroegere medische toestand, gezondheidstoestand, informatie over verwondingen of handicaps, relevante persoonlijke gewoontes, medische geschiedenis, enz.)
 • Gegevens over het strafregister, strafrechtelijke veroordelingen inclusief verkeersovertredingen, informatie over de verzekeringspolis, over de offertes die personen ontvangen en over de polissen die zij krijgen.
 • Informatie over schadegevallen uit het verleden die medische gegevens, gegevens uit het strafregister en andere speciale categorieën van persoonsgegevens kunnen bevatten. Informatie over huidige schadegevallen die medische gegevens, gegevens uit het strafregister en andere speciale categorieën van persoonsgegevens kunnen bevatten.

Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens om:

 • Te antwoorden op uw verzoeken en te communiceren met u en anderen in verband met ons bedrijf.
 • U toegang te verlenen tot de informatie die wij online beschikbaar stellen aan gebruikers van onze diensten.
 • Interactie met u te hebben via onze site
 • Een nieuwsbrief te sturen indien u zich hiervoor inschrijft.
 • Om u te voorzien van ondersteuning en assistentie in verband met onze diensten.
 • U belangrijke informatie te sturen over wijzigingen in onze producten en diensten, onze voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie.
 • Beslissingen te nemen over de dienstverlening aan u.
 • Marktonderzoek en -analyse uit te voeren, met inbegrip van tevredenheidsonderzoeken.
 • Klachten op te lossen en verzoeken om toegang en correctie van gegevens te behandelen.
 • Te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals die met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, voldoen aan de wettelijke procedure en in te gaan op verzoeken van de overheid.

Indien wij persoonsgegevens moeten verwerken voor andere dan de in dit artikel genoemde doeleinden, zullen wij u voorzien van informatie over het nieuwe doel en eventuele andere noodzakelijke informatie voordat wij met de nieuwe verwerking beginnen.

Wij maken geen gebruik van besluitvormingstechnieken op basis van geautomatiseerde verwerking die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of die hem of haar in belangrijke mate beïnvloeden.
Wij kunnen persoonsgegevens toegankelijk maken voor de volgende personen en entiteiten:

 • Externe dienstverleners zoals verzekeringsmaatschappijen, experten, IT-systeemdienstverleners, support, hosting, printserviceproviders en andere soortgelijke leveranciers en dienstverleners in onderaanneming die ons helpen bij de uitvoering van onze activiteiten.
 • Overheidsautoriteiten en derden die betrokken zijn bij een rechtszaak of op grond van een wettelijke verplichting
 • Andere derden met wie wij persoonsgegevens kunnen delen in verband met een lopende of voorgenomen reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, portefeuilleoverdracht of andere transactie met betrekking tot het geheel of een deel van onze activiteiten.

Wij geven geen gegevens door buiten de Europese Unie.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u het gevoel heeft dat de veiligheid van de persoonlijke gegevens die u bij ons heeft mogelijk in gevaar is gebracht), dan verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Wanneer wij persoonsgegevens aan een serviceprovider verstrekken, zal deze zorgvuldig worden geselecteerd en zal de serviceprovider passende maatregelen moeten nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en zo nauwkeurig en volledig zijn als nodig is om de in dit Beleid beschreven doeleinden te bereiken.

De klantgegevens worden 40 jaar na het einde van elk contract bewaard. Voor degenen die dit beleid hebben aanvaard, maar geen producten onderschreven hebben, zullen de persoonsgegevens 12 maanden na de aanvaarding van dit beleid worden vernietigd.

Als u ons Persoonsgegevens van andere personen verstrekt, stemt u daarmee in:

 1. om het individu te informeren over de inhoud van dit Privacybeleid
 2. de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overdragen (met inbegrip van grensoverschrijdende overdracht) van persoonsgegevens met betrekking tot het individu in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

U heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens. Op schriftelijk verzoek en mits bewijs van uw identiteit (kopie van beide zijden van uw identiteitskaart) kunt u een kopie van al uw persoonlijke gegevens krijgen. Indien uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren.

U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen en u kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en het gebruik ervan voor commerciële doeleinden. U hebt het recht om de verwijdering van uw gegevens te vragen, als sommige ervan nutteloos blijken te zijn voor het beoogde doel. U heeft ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Bij de uitoefening van dit recht moet u er rekening mee houden dat uw herroeping het voor de makelaarskantoren onmogelijk kan maken om alle bemiddelingshandelingen (advies, informatie, enz.) met betrekking tot de door u afgesloten verzekeringsovereenkomst(en) uit te voeren.
U kunt ons vragen stellen of een klacht indienen:

 • per e-mail op jdh@id-partners.be
 • of per post op Legerlaan 103 te 1040 Etterbeek.
 • of door contact op te nemen met het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens op het postadres Rue de la Presse 35, 1000 Brussel (http://www.privacycommission.be).

Wij herzien de regels in dit beleid regelmatig en behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen en veranderingen in onze bedrijfsvoering en wettelijke vereisten te weerspiegelen. Wij nodigen u uit om onze website regelmatig te raadplegen.